Hoş Geldiniz. 17 Temmuz 2018 Salı | 10:31 Türkçe | English | Deutsch
Tüm Satılıklar Tüm Kiralıklar
İlan No :
Şehir :
İlçe :
Durumu :
Detaylı arama için tıklayın
Talep Edin
İletişim
Villa Class Gayrimenkul & Emlak Danışmanlığı
Şube Müdürü Erol Karaman
Türkmen Mh. İlayda Residance Dükkan:4 No:3
Kuşadası/Aydın
Tel1 : +90(553)2441852
Tel2 : +90(256)6146539
Cep1 : +90(553)2441852
Cep2 : +90(541)2441851
Abit Döğentaş
Tel1 : +90(532)7182398
Cep1 : +90(532)7182398
Adile Atıcı
Tel1 : +90(553)4771794
Cep1 : +90(553)4771794
Ahmet Ömer Boztepe
Tel1 : +90(553)0805731
aliye sarıbaş
Tel1 : +90(530)3123802
Cep1 : +90(530)3123802
ARDA YORUK
Tel1 : +90(507)0973854
Atilla Bagırtlak
Tel1 : +90(506)0557134
Aylin Kazan
Tel1 : +90(536)7329137
Ayşen ÖZKESKİN
Tel1 : +90(533)4543320
Barış Eser
Tel1 : +90(542)3701634
Cep1 : +90(542)3701634
Burcu Bursalı
Tel1 : +90(538)4495757
Cengiz Sarıbaş
Tel1 : +90(532)7785994
Cep1 : +90(532)7785994
CEYLİN KAHRAMAN
Tel1 : +90(532)4374548
Cep1 : +90(532)4374548
Duygu Türkan
Tel1 : +90(544)8584667
Ebru Bulut
Tel1 : +90(541)4273499
Erhan Giritlioğlu
Tel1 : +90(507)2452818
Erkan Ekinci
Tel1 : +90(533)3146684
Gökhan Apaydın
Tel1 : +90(555)8797911
Gökhan Giritlioğlu
Tel1 : +90(507)7195757
Gülşah Akyol
Tel1 : +90(536)8159681
İdris Yalçın
Tel1 : +90(505)7534198
Kader Güvcin
Tel1 : +90(542)4712855
Kemal Çatay
Tel1 : +90(531)3115050
Kürşad Akbal
Tel1 : +90(505)0864391
Metehan Rüzgar
Tel1 : +90(532)7397839
Nergis Giritlioğlu
Tel1 : +90(535)5492731
Neşe Karınca
Tel1 : +90(534)4677689
Nurhayat Yanar
Tel1 : +90(530)4341001
Cep1 : +90(530)4341001
Onur Aytekin
Tel1 : +90(532)5874558
Orhan Gencer
Tel1 : +90(507)1602404
Özlem Şahin
Tel1 : +90(553)5864967
Özlem Yörük
Tel1 : +90(543)3992915
Cep1 : +90(542)3992915
Öznur Kaptan
Tel1 : +90(531)7845685
Serhat Bezgin
Tel1 : +90(532)3207103
Seyhan Kınış
Tel1 : +90(506)0558018
Şafak Şirikçi
Tel1 : +90(532)3302668
Cep1 : +90(532)3302668
Yasin Çine
Tel1 : +90(537)9179956
Yıldız Çaylan
Tel1 : +90(545)6322504
Zeynep Öner
Tel1 : +90(530)7847959
Cep1 : +90(530)7847959
Ahz-u Kabz Nedir?
Cins Tahsisi Nedir?
ÇTV Nedir?
Devremülk Nedir?
Emlak Beyanı Nedir?
17 Temmuz 2018 Salı | 10:31
USD : 4.8420 TL
EUR : 5.6320 TL
GBP : 6.3494 TL
ALIM SATIM REHBERİ > Tapu Harç Damga Vergisi
TAPU HARC VE DAMGA VERGİSİ

(4) SAYILI TARİFE

1) Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden, [Binde 9]
2) Deniz,göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisap edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden, [Binde 1260]
3) Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden, [Binde 9]
4) Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 54]
5) Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden, [Binde 54]
 
      a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, [Binde 9]
      b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şüyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 9]
      c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 3.6]
6) İpotek tesisinde:
      a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden, [Binde 3.6]
      b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden,[Binde 3.6]
      c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden, [Binde 1.8]
7) Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 1.8]
8) Mal birliği ve mal ortaklığının,mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden, [Binde 5.4]
9) Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, [Binde 5.4]
10) Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, [Binde 3.6]
11) Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden, [Binde 5.4]
12 
     
a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük; 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde, Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden, [Binde 15]
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden, [Binde 7.5]
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde, şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür. 
       b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında kayıtlı değer üzerinden, [Binde 18]
       c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden, [Binde 9]
13)Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden, [2.290.000.-TL]
14) Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 1.8]
15) Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için, [4.600.000.-TL]
16) İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (fotokopi dahil), [930.000.-TL]
17) Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden,[Binde 9]
18) Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 108]
19)
     
a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden, (Cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,[Binde 15]
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
        b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için, [Binde 36]
        c) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için, [Binde 15]
        d) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) devir alan için,[Binde 15]
        e) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için, [Binde 15]
         f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,[Binde 15]
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden;
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, [Binde 5.4]
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,[Binde 9]
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
[Binde 7.2]
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, [Binde 10.8]
     Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.

  © 2018
Satılık